ראשי > חדשות והודעות > הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקה והתקנת פחים סולאריים בעלי דחסן אשפה בנפח 200 ליטר
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לאספקה והתקנת פחים סולאריים בעלי דחסן אשפה בנפח 200 ליטר

בהתאם לתקנה 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987 מודיעה בזאת חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה“) כי בכוונתה להתקשר עם חברת אלקטרה תשתיות סביבה בע”מ ח.פ. 51645657 כספק יחיד לאספקת והתקנת פחים סולאריים בעלי דחסן אשפה בנפח 200 ליטר, מחוברים לקרקע, הכוללים פח פנימי יצוק, על גלגלים, המסוגלים להתאים להפרדת פסולת מזרמי מחזור שונים ושניתן לתפעלם באמצעות חיבור מרחוק.

לחברה חוות דעת מגורם מקצועי לפיה אין בישראל ספק אחר המסוגל לספק ולבצע את ההתקשרות הנ”ל וניתן לעיין בה במשרדי החברה, הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב – יפו, בין השעות 9:00- 14:30.

אדם הסבור כי יש בישראל ספק אחר המסוגל לספק ולבצע את ההתקשרות הנ”ל, רשאי לפנות בנושא לחברה, בכתב בלבד, באמצעות פקס מס’ 03-6422896, לא יאוחר מיום  3 בינואר 2022. (להלן: “המועד האחרון“).

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, מספרי טלפון ופקס, כתובת, פרטי הספק הישראלי) וכן ניסיונו בתחום ואסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפנייה.

פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון ו/או אשר תהא חסרה איזה מהפרטים המפורטים לעיל לא תיבחן על ידי החברה.