הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה

לפי סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

בת"צ 39560-12-16 חרר אלי נ׳ חברת גני יהושע בע"מ

מובא בזאת לידיעת הציבור, כי ביום 8.12.2019 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב (להלן: ״בית המשפט״) בקשה לאישור הסכם פשרה בת"צ 39560-12-16 (להלן: ״בקשת האישור כייצוגית״). מגיש התובענה הוא אלי חרר (להלן: ״המבקש״), והמשיבה בתובענה הנה חברת גני יהושע בע"מ (להלן: ״המשיבה״). ב״כ המבקש הינו עוה״ד נועם צוקר (להלן: ״ב״כ המבקש״) וב"כ המשיבה הינו עו"ד אריה רואש (להלן: "ב"כ המשיבה").

עניינה של התובענה בטענה כי המשיבה הפרה את חובתה לפי סעיף 4ב לחוק חניה לנכים, תשנ״ד-1993 (להלן: "חוק החניה לנכים"), בכך שגבתה דמי חניה מנכים בעלי ״תג ירוק (משולש)״ בשלושת חניוני פארק גני יהושע הבאים: חניון הפארק, חניון הגולפיטק וחניון הספורטק (להלן: "חניוני המשיבה") . המשיבה חולקת על טענות אלו וסבורה כי פעלה כדין. למרות כל האמור, ולאחר משא ומתן, הגיעו הצדדים להסכמות בדבר פשרה, כדלקמן.

 

עיקרי הסכם הפשרה:

 

 1. הסדר הפשרה יחול על כל מי שהינו ״אדם עם מוגבלות״ כהגדרתו בחוק החניה לנכים, ואשר נגבו ממנו דמי חניה על ידי המשיבה בחניוני המשיבה ב-7 השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה לאישור תובענה כייצוגית ועד ליום מתן פסק דין סופי בתובענה (להלן ־ ״חברי הקבוצה״).
 1. במסגרת הסכם הפשרה התחייבה המשיבה כי ממועד כניסת הפשרה לתוקף, תאפשר חניה ללא תשלום בחניוני המשיבה לנכים המחזיקים ומציגים תג נכה על שמם, אשר הונפק על-ידי רשות מוסמכת, והם מבקשים לחנות בחניוני המשיבה.
 1. עוד הוסכם בין הצדדים כי כפיצוי לקבוצה, תעביר המשיבה סך של 190,000 ₪ לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד אשר הוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "קרן תובענות ייצוגיות"). הכספים ייתרמו למטרה הקשורה לעזרה ותמיכה באנשים עם מוגבלות ו/או מטרות אחרות דומות, כפי שיקבע בית המשפט.
 1. המשיבה תישא בתשלום הגמול למבקש ושכ״ט לבא כוחו לפי החלטת בית המשפט. הצדדים המליצו כי למבקש ישולם גמול בסך של 46,800 ₪ (כולל מע"מ) וכן סך 13,806 ₪ (כולל מע"מ) בגין החזר הוצאות עבור המומחה מטעמו והמגשר, וכן ישולם שכר טרחה לבא כוחו בסך של 120,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק – סה"כ 140,400 ₪.
 1. בכפוף לאישור הסכם זה בפסק דין, מוותרים המבקש וכל אחד מחברי הקבוצה, כלפי המשיבה באופן סופי, מלא ומוחלט על כל העילות, הפלוגתאות והטענות עליהן נסבה הבקשה לתובענה ייצוגית, בכל הנוגע במישרין ובעקיפין לחיובים הכספיים הנטענים בבקשה, בין אם ידועים הם במועד חתימת הסכם הפשרה זה ובין אם יתבררו בעתיד.

 

הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסכם:

 1. חבר קבוצה, מהמנויים בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי להגיש לבית המשפט בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה.
  חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי להודיע על כך לבית המשפט במועד שנקבע להגשת התנגדויות (להלן: ״הודעת פרישה״). מי שלא יגיש הודעת פרישה, יראוהו כמי שהסכים להיכלל בקבוצת התובעים ולהתקשר בהסכם הפשרה. הודעת פרישה תכלול את כל הפרטים הבאים: שם, תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס (ככל שקיים).

 

עיון בהסכם הפשרה

 

 1. הסכם הפשרה עומד לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ברחוב ויצמן 1 בתל אביב, בשעות הפעילות, וכן אצל ב"כ המשיבה במשרדו ברח' ששת הימים 28 בני ברק.

 

שונות

 

 1. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה.
 1. תוכן הודעה זו אושר על-ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על-פי החלטתו.
 1. תוקף הסכם הפשרה מותנה בהחלטת בית המשפט.

 

נועם צוקר, עו"ד                                        אריה רואש, עו"ד

ב"כ המבקש                                             ב"כ המשיבה