מכרז מסגרת פומבי מס' 292/18

תאריך פרסום
11.01.2018
תאריך אחרון להגשה
04.02.2018

תשתיות

להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות שיפוץ ו/או בינוי ו/או פיתוח ו/או גינון ו/או הקמת מבנים ותשתיות

  1. מוזמנות בזאת הצעות להתקשרות מסגרת עם קבלנים לביצוע עבודות שיפוץ ו/או בינוי ו/או פיתוח ו/או גינון ו/או הקמת מבנים ותשתיות (להלן: “העבודות” או “הפרויקט”), הכל בהתאם למסמכי המכרז.

2. במכרז זה מוזמנים להשתתף מציעים העומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1. מציע שהנו קבלן רשום במועד הגשת הצעתו למכרז בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית, התשכ”ט – 1969 ותקנותיו), באחד או יותר מסיווגי ענף הבניה וזאת במשך 5 שנים לפחות לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז:

2.1.1.ענף בניה (100) קבוצה ג’ 1 (ומעלה)

2.1.2. ענף בניה (100) קבוצה ג’ 3

2.1.3. ענף בניה (100) קבוצה ג’ 4

2.1.4. ענף בניה (200) קבוצה ג’ 2

2.1.5. בענף שיפוצים (131) קבוצה א’ 1 (ומעלה) *מובהר כי קבלן בענף שיפוצים (131) קבוצה א’ 1 לא יוכל לבצע עבודות שלד.

2.2. או מציע שהנו “גנן “-  כמוגדר במסמכי המכרז.

2.3. מציע שהינו קבלן בעל סיווג ענף בניה (100) קבוצה ג’ 1 ומעלה ו/או ענף בניה (100) קבוצה ג’ 3 ו/או ענף בניה (100) קבוצה ג’ 4 ו/או ענף בניה (200) קבוצה ג’2 , יהא בעל ניסיון קודם ומוכח בשלוש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות (2014, 2015 ו 2016), בביצוע עבודות בינוי ו/או פיתוח ו/או הקמת מבנים ותשתיות, עבור משרד ממשלתי ו/או תאגיד שלו ו/או רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירונים ו/או גוף ציבורי אחר, כקבלן ראשי וזאת ב-5 פרויקטים נפרדים לפחות, שביצוען הסתיים באחת משלוש השנים האמורות, שהיקפו של כל פרויקט בנפרד הנו 750,000 ₪ (שבע מאות וחמישים אלף ₪  ) לפני מע”מ.

מציע שהינו קבלן בעל סיווג א’ 1 בענף שיפוצים (131), יהא בעל ניסיון קודם ומוכח בשלוש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות (2014, 2015 ו 2016), בביצוע עבודות בנייה ו/או שיפוץ של מבנה ציבורי, עבור משרד ממשלתי ו/או תאגיד שלו ו/או רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירונים ו/או גוף ציבורי אחר, כקבלן ראשי וזאת ב-3 פרויקטים נפרדים לפחות שביצוען הסתיים באחת משלוש השנים האמורות שהיקפו של כל פרויקט בנפרד הנו 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) לפני מע”מ.

מציע שהינו “גנן” כמוגדר במסמכי המכרז, יהא בעל ניסיון קודם ומוכח בשלוש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות (2014, 2015 ו 2016) בביצוע עבודות גנים עד 30 דונם ואחזקת גנים עד 100 דונם, עבור משרד ממשלתי ו/או תאגיד שלו ו/או רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירונים ו/או גוף ציבורי אחר, כקבלן ראשי וזאת ב-3 פרויקטים נפרדים לפחות שביצוען הסתיים באחת משלוש השנים האמורות שהיקפו של כל פרויקט בנפרד הנו 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) לפני מע”מ, או מי שביצע עבודות גינון ומערכות השקיה ב- 3 גנים ציבוריים לפחות שכל אחד מהם של 5 דונם לפחות עפ”י תוכניות של אדריכל נוף רשום, והוא בעל ניסיון של מינימום 5 שנים כקבלן גינון פעיל במשרד ממשלתי ו/או תאגיד שלו ו/או רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירונים ו/או גוף ציבורי אחר כקבלן ראשי וזאת ב-3 פרויקטים נפרדים לפחות שביצוען הסתיים באחת משלוש השנים האמורות שהיקפו של כל פרויקט בנפרד הנו 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) לפני מע”מ.

2.4. על המציעים לעמוד בכל תנאי המכרז הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במסמכי המכרז.

3. ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום במשרדי חב’ גני יהושע בע”מ (לעיל ולהלן: “החברה“), הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב –יפו, וכן ניתן לרכוש שם את המסמכים, תמורת סך של 2,000 ₪ כולל מע”מ כחוק שלא יוחזר בשום מקרה, והכל החל מיום 11.1.18 בין השעות 9:00 עד 14:00 ובכפוף לבירור ותיאום מראש בטלפון 03-6422828.

4. מפגש מציעים ייערך בתאריך 15.1.18. המשתתפים יפגשו בשעה  13:00 במשרדי החברה בכתובת הנ”ל. השתתפות במפגש מציעים היא חובה.

5. תקופת ההתקשרות עם הקבלנים הזוכים הנה למן החתימה על הסכם ההתקשרות ולתקופה של 12 חודשים. לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם או חלק ממנה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלבד ע”ס 50,000 ₪ כולל מע”מ.

7. על המציע להגיש הצעתו בצירוף נספחיה במשרדי החברה, עד ליום 4.2.18 בשעה 14:00.

8. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. פרטים נוספים בטלפון: 03-6422828, ימים א’ – ה’, בין השעות 8:30 – 15:00.

10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בחוברת המכרז גוברות האחרונות.

בכבוד רב,
עובד קונה
מנכ”ל