מכרז פומבי מס' 3/2021-69

תאריך פרסום
22.03.2021
תאריך אחרון להגשה
05.04.2021

תפקיד

חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה”) הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית תל אביב – יפו (להלן: “העירייה”) המחזיקה, מנהלת, מפתחת ומפעילה שטחים ואתרים בתל אביב – יפו לשימוש ציבורי מגוון.

בהתאם לסעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש”ם – 1979, מודיעה בזה החברה על משרה לאיוש של תאום תכנון ופיקוח על בניה, הכל בהתאם למפורט להלן.

1. תואר המשרה: תאום תכנון ופיקוח על הבניה

2. תיאור תפקיד כללי של המשרה:

א. עריכת והכנת פרוגרמות תכנוניות, תוכניות.
ב. קריאת תוכניות והכנת כתבי כמויות.
ג. תאום הצרכים מול אגף משאבי חינוך ו/או כל אגף אחר בעיריית ת”א.
ד. הכנת תיק מתקן לכל מבנה במדיה כתובה ואלקטרונית.
ה. פגישות, תיאומים ובירורים עם יועצים ומתכננים שונים.
ו. ביצוע תהליך ותיאום מלא מול עיריית תל אביב – יפו.
ז. בירורים עם הקבלנים בקשר לביצוע העבודות.
ח. ביקורים ופיקוח באתרי העבודה כדי לעמוד על איכות ביצוע העבודה.
ט. ניהול ומעקב אחר הזמנות ספקים
י. ניהול ומעקב על חוזים של ספקים, ערבויות, ביטוחים, הצעות מחיר וכו’.
יא. דיווח שוטף לחברה, על רמת הביצוע, התקדמות הביצוע, והבעיות המתעוררות בעת ביצוע העבודות.
יב. מעקב ובקרה על סיכומי דיון שיוצאים מגורמים עירוניים עפ”י הנחיית מנכל / סמנכ”ל החברה או מי מטעמם.
יג. כפיפות למנכ”ל החברה ו/או מי מטעמו גם אם לא פורטו לעיל ו/או לסמנכ”ל הנדסה ביצוע פרויקטים ומילוי משימות נוספות בתחום הפיקוח התאום ותכנון.

3. דרישות התפקיד וניסיון מקצועי:

א. תעודת הנדסאי בנין.
ב. ניסיון מקצועי בתאום תכנון ופיקוח על הבניה.
ג. ניסיון בתכנון והכנת כתבי כמויות.
ד. ידע ועבודה בתוכנת אוטוקאד, רמדור, וורד ואקסל ברמה גבוהה.
ה. קיום תקשורת עם קבלנים ויועצים / מתכננים.
ו. ידע בקריאת תוכניות, חוזים, הזמנות עבודה.
ז. ניהול ומעקב אחר ערבויות, ביטוחים, צווי התחלת עבודה.
ח. יוזמה, חריצות, יעילות, חדשנות, יצירתיות, מוטיבציה וכושר ארגון ומסירות גבוהים.
ט. יכולת פתרון בעיות בזמן אמת.
י. נכונות לעבוד בצוות.
יא. ידיעת עברית ברמה טובה מאד, ידיעת אנגלית ושפות נוספות ,יתרון.
יב. כושר ביטוי טוב בכתב ובע”פ.
יג. תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים.

4. היקף משרה: 100% (משרה מלאה).

5. תנאי העסקה- הזוכה במכרז יועסק על פי חוזה מיוחד ושכרו ייקבע, בין היתר, בהתחשב בניסיונו/ה וברמת השכלתו/ה.

6. עותק מלא של מסמכי המכרז מצוי במשרדי החברה בשד’ רוקח, תל אביב – יפו וניתן לקבלו באמצעות הפקס. לקבלת מסמכי המכרז ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות לטל: 03-6273900 ו/או באמצעות פקס: 03-6422896. המעוניין להגיש מועמדות ימלא, בשני עותקים, את טופס הבקשה למשרה פנויה הכלול במסמכי המכרז. את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות כי המועמד עומד בנדרש במסמכי המכרז והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה בציון מס’ מכרז למשרדי החברה בכתובת הנ”ל וזאת עד ליום 5.4.2021 בשעה 14:00.

7. הצעות שאינן עונות על דרישות מכרז זה לא ידונו.
8. המשרה מאוישת באופן זמני על ידי ממלא מקום.
9. המשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.
10. אין החברה מתחייבת לקבל כל הצעה, שלפי שיקול דעתה אינה עונה על הדרישות נשוא מסמך זה.
11. לחברה שמורה הזכות לשבץ מועמדים שייבחרו על פי שיקול דעתה, בהתחשב בצרכי החברה ובכישורי המועמדים.

עובד קונה
מנכ”ל