קול קורא: רשות שימוש זמנית בשטח לאירועים ומופעים

תאריך פרסום
07.04.2021
תאריך אחרון להגשה
31.07.2021

קול קורא

1. חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה”), מזמינה גורמים המסוגלים ומעוניינים לקבל רשות שימוש זמנית, תמורת תשלום תמורה לחברה, במהלך התקופה שמיום 18.4.21 ועד ליום 31.7.21, במתחם מגודר, תחת כיפת השמיים, המצוי במרכז פארק גני יהושע, בסמוך לחניון המרכזי, בשד’ רוקח, בתל אביב יפו (להלן: “המתחם”, “הפארק”), למטרת הפקה והפעלה של אירועים ומופעים לקהל הרחב (להלן: “הפעילות”), להגיש לה בקשה על פי תנאי הנוסח המלא של ההזמנה שבכותרת.

2. ניתן לקבל את הנוסח המלא של הזמנת החברה שבכותרת, על תנאיה השונים ונספחיה, ללא תשלום, בפניה למייל למאיה מזה הנדרי [email protected] פרטים נוספים בטלפון : 03-6422828 בימים א’-ה’ בשעות 09.00-14.30.

3. קול קורא זה יהיה בתוקף כל זמן שהוא מפורסם באתר האינטרנט של החברה ולא פורסמה הודעה בדבר ביטולו. החברה רשאית בכל עת, במהלך התקופה בה יעמוד קול קורא זה בתוקפו, להכניס בו שינויים ותיקונים על פי שיקול דעתה ואף לבטל קול קורא בכל שלב שהוא (ואף אם מצויות אצלה בקשות בשלבי בירור/טיפול טרם חתימה על הסכם). שינויים ותיקונים יפורסמו באתר האינטרנט של החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4. אין באמור במודעה זו כדי לחייב את החברה אלא כמפורט בנוסח המלא של ההזמנה.

בכבוד רב,

עובד קונה
מנכ”ל