מכרז פומבי מס' 305/20

תאריך פרסום
05.10.2020
תאריך אחרון להגשה
20.10.2020

מתקנים

לקבלת הצעות לאספקת אוהלים

עריכה: הודעה בדבר דחיית מועד להגשת הצעות למכרז: חב’ גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה”) מודיעה בזאת כי המועד להגשת הצעות למכרז נדחה מיום 15.10.20 ליום 20.10.20 עד השעה 15:00.

אין שינוי ביתר התאריכים והוראות המכרז.

1. חברת גני יהושע בע”מ מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקת אוהלים למגורים, אוהלי מטבח, מקלחות ושירותים ניידים וציוד נלווה לקמפינג, לצורך מגורים במתחם קמפינג שיוקם בשטח פתוח בתחומי העיר תל-אביב-יפו, למשך תקופה זמנית שתוגדר על ידי החברה.

  1. מכרז זה הינו מכרז מסגרת, אשר נועד לבחירתם של ספקים, אשר החברה תוכל להתקשר עם מי מהם, לאספקת הטובין, בהתאם לתנאי המכרז, בכמות ובהיקף בהתאם לשיקול דעתה של החברה, על פי צרכיה, תקציבה ועל פי הזמנות עבודה שתוצאנה על ידי החברה מעת לעת, במהלך תקופת ההתקשרות.

3. במכרז זה מוזמנים להשתתף מציעים העומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

3.1. מציע בעל ידע וניסיון רצוף ומוכח במכירת ו/או השכרת אוהלים, מהסוג המבוקש במכרז ובהיקף הנדרש בו, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.

3.2 המציע הינו בעל אישור מיצרן הטובין שהינו היבואן הרשמי ו/או בעל הזכויות למכירת ו/או השכרת הטובין המוצעים על ידו.

3.3  המציע מנהל אולם תצוגה ו/או מחזיק מחסן לאחסון הטובין ובנוסף בעל קטלוג אינטרנטי ו/או אתר אינטרנט של הטובין והינו בעל יכולת אחסון מלאי.

3.4  למציע מחזור מכירות שנתי הנובע מאספקת ו/או מכירת ו/או השכרת אוהלים ו/או ציוד למטייל ומוצרי קמפינג, בשנים 2017-2019 בסך של 300,000 ₪ בשנה לפחות.

  1. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במסמכי המכרז

5. את תיק המכרז ניתן לרכוש החל מיום 5.10.2020 ועד ליום 15.10.2020, במשרדי החברה, הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב –יפו, בין השעות 9:00- 15:00, תמורת סך של -.100 ₪ (כולל מע”מ), שלא יוחזר בשום מקרה.

6. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ”א – 1981 ע”ס של 10,000 ₪.

7. על המציע להגיש הצעתו בצרוף נספחיה במשרדי החברה, בתאריך 15.10.2020 עד השעה 15:30.

8. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

  1. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החברה הנמצאים בתוך גני יהושע בכתובת הנ”ל, החל מיום 5.10.2020 בשעות הנ”ל ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: park@park.co.il.

10. פרטים נוספים בטלפון: 03-6422828, ימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 15:00.

11. אין באמור במודעה זו כדי לחייב את החברה אלא כמפורט במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

עובד קונה
מנכ”ל

להורדת תיק המכרז לחצו פה

לאישור קיום ביטוחי לחצו כאן