הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לתכנון והתקנת מערכת הנגשה להתמצאות והכוונה קולית מתקדמת

תאריך פרסום
16.09.2018
תאריך אחרון להגשה
24.09.2018

ספק יחיד

בהתאם לתקנה 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987 מודיעה בזאת חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה“) כי בכוונתה להתקשר עם חברת זיקיתאפ בע”מ כספק יחיד לתכנון והתקנת מערכת הנגשה להתמצאות והכוונה קולית מתקדמת באמצעות אפליקציה.

לחברה חוות דעת מגורם מקצועי לפיה אין בישראל ספק אחר המסוגל לספק ולבצע את ההתקשרות הנ”ל וניתן לעיין בה במשרדי החברה, הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב – יפו, בין השעות 9:00- 14:30.

אדם הסבור כי יש בישראל ספק אחר המסוגל לספק ולבצע את ההתקשרות הנ”ל, רשאי לפנות בנושא לחברה, בכתב בלבד, באמצעות פקס מס’ 03-6422896, לא יאוחר מיום 24.9.18. (להלן: “המועד האחרון“).

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, מספרי טלפון ופקס, כתובת, פרטי הספק הישראלי) וכן ניסיונו בתחום ואסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפנייה.

פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון ו/או אשר תהא חסרה איזה מהפרטים המפורטים לעיל לא תיבחן על ידי החברה.

עובד קונה
מנכ”ל