הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום
08.09.2017
תאריך אחרון להגשה
14.09.2017

קול קורא

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לתכנון והתקנת מערכת קבועה של מגרשי סקווש בעלת משטחי משחק עשויים זכוכית במרחב הפתוח.

בהתאם לתקנה 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987 מודיעה בזאת חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה“) כי בכוונתה להתקשר עם חברת T Point כספק יחיד לתכנון והתקנת מערכת קבועה של מגרשי סקווש בעלת תקינה בינלאומית הכוללת משטחי משחק עשויים זכוכית במרחב הפתוח.

לחברה חוות דעת מגורם מקצועי לפיה אין בישראל ספק אחר המסוגל לספק ולבצע את ההתקשרות הנ”ל וניתן לעיין בה במשרדי החברה, הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב – יפו, בין השעות 9:00- 14:30.

אדם הסבור כי יש בישראל ספק אחר המסוגל לספק ולבצע את ההתקשרות הנ”ל, רשאי לפנות בנושא לחברה, בכתב בלבד, באמצעות פקס מס’ 03-6422896, לא יאוחר מיום 14.9.17. (להלן: “המועד האחרון”).

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, מספרי טלפון ופקס, כתובת, פרטי הספק הישראלי) ואסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפנייה.

פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון ו/או אשר תהא חסרה איזה מהפרטים המפורטים לעיל לא תיבחן על ידי החברה.

עובד קונה
מנכ”ל