הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום
14.04.2019
תאריך אחרון להגשה
25.04.2019

ספק יחיד

לביצוע עבודות שדרוג ותחזוקה של מערכות ממוחשבות לבקרת השקיה מתוצרת מוטורלה הקיימות בגני יהושע ובפארק ע”ש מנחם בגין.

בהתאם לתקנה 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987 מודיעה בזאת חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה“) כי בכוונתה להתקשר עם חברת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע”מ (להלן: “אקווה“) כספק יחיד בהליך פטור ממכרז לביצוע עבודות שדרוג ותחזוקה של מערכות ממוחשבות לבקרת השקיה מתוצרת מוטורלה הקיימות בגני יהושע ובפארק ע”ש מנחם בגין, לרבות התקנה של ראשי מערכת ומערכות בקרה להשקיה.

לחברה חוות דעת מיועץ מומחה לפיה אין בישראל ספק אחר המסוגל לבצע את העבודות הנ”ל וניתן לעיין בה במשרדי החברה, הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב – יפו, בין השעות 9:00- 14:30.

אדם הסבור כי יש בישראל ספק אחר המסוגל לבצע את העבודות הנ”ל, רשאי לפנות בנושא לחברה, בכתב בלבד, באמצעות פקס מס’ 03-6422896, לא יאוחר מיום 25.4.19. (להלן: “המועד האחרון“).

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, מספרי טלפון ופקס, כתובת, פרטי הספק הישראלי) ואסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפנייה.

פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון ו/או אשר תהא חסרה איזה מהפרטים המפורטים לעיל לא תיבחן על ידי החברה.

עובד קונה
מנכ”ל