הקמה והפעלה מערך רעיית צאן בשטחים פתוחים עירונים בשילוב פעילויות חינוכיות וטיפוליות

תאריך פרסום
20.02.2018
תאריך אחרון להגשה
20.02.2018

ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – להקמה והפעלה מערך רעיית צאן בשטחים פתוחים עירונים בשילוב פעילויות חינוכיות וטיפוליות.

בהתאם לתקנה 3 (4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ”ח – 1987 מודיעה בזאת חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה“) כי בכוונתה להתקשר עם מר אסף גל כספק יחיד לרעיית צאן בשטחים פתוחים עירוניים בשילוב פעילויות טיפוליות וחינוכיות.

לחברה חוות דעת מגורם מקצועי לפיה אין בישראל ספק אחר המסוגל לספק ולבצע את ההתקשרות הנ”ל וניתן לעיין בה במשרדי החברה, הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב – יפו, בין השעות 9:00- 14:30.

אדם הסבור כי יש בישראל ספק אחר המסוגל לספק ולבצע את ההתקשרות הנ”ל, רשאי לפנות בנושא לחברה, בכתב בלבד, באמצעות פקס מס’ 03-6422896, לא יאוחר מיום 1.3.18. (להלן: “המועד האחרון”).

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, מספרי טלפון ופקס, כתובת, פרטי הספק הישראלי) ואסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפנייה.

פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון ו/או אשר תהא חסרה איזה מהפרטים המפורטים לעיל לא תיבחן על ידי החברה.

עובד קונה
מנכ”ל