מכרז מסגרת פומבי מס' 306/21

תאריך פרסום
01.08.2021
תאריך אחרון להגשה
17.10.2021

מכרזים חדשים

להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות שיפוץ ו/או בינוי ו/או פיתוח ו/או הקמת מבנים ותשתיות

1. מוזמנות בזאת הצעות להתקשרות מסגרת עם קבלנים לביצוע עבודות שיפוץ ו/או בינוי ו/או פיתוח ו/או הקמת מבנים ותשתיות (להלן: “העבודות” או “הפרויקט”), הכל בהתאם למסמכי המכרז לרבות חוברת תנאי המכרז ונספחיה, ההסכם ונספחיו, התוכניות, המפרטים הטכניים הכללים והמיוחדים, הוראות ביצוע ושאר נספחים, התקנים, תקנים ישראליים ו/או מקצועיים ו/או אחרים ולהוראות הדין.

2. במכרז זה מוזמנים להשתתף מציעים העומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1. מציע שהנו קבלן רשום במועד הגשת הצעתו למכרז בפנקס הקבלנים (בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית, התשכ”ט – 1969 ותקנותיו), באחד מסיווגי ענף הבניה /תשתיות וזאת במשך 5 שנים לפחות לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז:

2.1.1. סווג A – ענף בניה (100) : קבוצה ג’ 1 או קבוצה ג’ 2 או קבוצה ג’ 3 או קבוצה ג’ 4 או קבוצה ג’5

2.1.2. סווג B -ענף תשתיות (200) : קבוצה ג’ 1 או קבוצה ג’ 2 או קבוצה ג’ 3 או קבוצה ג’ 4 או קבוצה ג’5

2.2. מציע שהינו קבלן בעל רישיון בסיווג ענף בניה (100) כאמור בסעיף 2.1.1 לעיל ומציע שהינו קבלן בעל רישיון מענף תשתיות (200) כאמור בסעיף 2.1.2 לעיל , יהא בעל ניסיון קודם ומוכח בשלוש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעה בביצוע עבודות בינוי ו/או פיתוח ו/או הקמת מבנים ותשתיות, עבור משרד ממשלתי ו/או תאגיד שלו ו/או רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירונים ו/או גוף ציבורי אחר, כקבלן ראשי וזאת ב-5 פרויקטים נפרדים לפחות, שביצוען הסתיים באחת משלוש השנים (2020, 2019 ו 2018), שהיקפו של כל פרויקט בנפרד הנו 1,500,000 ₪ (מיליון וחמש מאות אלף ₪ ) לפני מע”מ.

2.3. על המציעים לעמוד בכל תנאי המכרז הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במסמכי המכרז.

3. ניתן לעיין בלבד במסמכי המכרז בלא תשלום בלינקים להלן, ניתן לעיין במסמכים גם במשרדי חב’ גני יהושע בע”מ (לעיל ולהלן: “החברה”), הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב –יפו, וכן ניתן לרכוש בחברה את המסמכים, תמורת סך של 2,000 ₪ כולל מע”מ כחוק שלא יוחזר בשום מקרה, והכל החל מיום 01.8.2021 בין השעות 9:00 עד 14:00 ובכפוף לבירור ותיאום מראש בטלפון 03-6422828.

הסכם התקשרות לפרסום 21.7.2021

חוברת א נוסח פרסום 21.7.2021

4. מפגש מציעים ( סיור קבלנים) ייערך בתאריך 11.8.2021 המשתתפים יפגשו בשעה 12:00 במשרדי החברה בכתובת הנ”ל. השתתפות במפגש מציעים היא חובה.

5. תקופת ההתקשרות עם הקבלנים הזוכים הנה למן החתימה על הסכם ההתקשרות ולתקופה של 12 חודשים. לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם או חלק ממנה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלבד ע”ס 50,000 ₪ כולל מע”מ.

7. על המציע להגיש הצעתו בצירוף נספחיה במשרדי החברה, עד ליום 17.10.2021 בשעה 14:00.

8. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. פרטים נוספים בטלפון: 03-6422828, ימים א’ – ה’, בין השעות 8:30 – 15:00.

10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בחוברת המכרז גוברות האחרונות.

בכבוד רב,
עובד קונה
מנכ”ל