מכרז פומבי מס' 289/17

תאריך פרסום
04.07.2017
תאריך אחרון להגשה
25.07.2017

מתקנים

לקבלת רשות  להקמה והפעלה של מתקן הרפתקה וספורט אתגרי – מודולרי בגני יהושע.

 1. מוזמנות בזאת הצעות לקבלת רשות להקמה ו/או להצבה והפעלה של מתקן הרפתקה וספורט אתגרי – מודולרי (להלן: “המתקן“, “הפעילות“) בשטח המיועד לכך, (להלן: “המתחם“) בגני יהושע בתל אביב – יפו (להלן: “הפארק“).
 2. במכרז זה מוזמנים להשתתף מציעים העומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • מציע בעל ידע וניסיון רצוף ומוכח בהקמה, ניהול והפעלת מתקני הרפתקה וספורט אתגריים- מודולריים בגובה מסוג פארק חבלים ומתן השירותים מהסוג המבוקש ובהיקף דומה למבוקש במכרז זה, במשך שנתיים רצופות לפחות, החל משנת 2012 ואילך.

לעניין סעיף זה, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין מניעה כי בעל הניסיון בהקמת המתקן יהא יצרן המתקן, בתנאי שלמציע התקשרות עמו שהינה בתוקף נכון למועד הגשת ההצעות למכרז ועל פיה יוקם המתקן במתחם על ידו וכי המציע קיבל את הרשות להפעלתו.

 • המציע הוא בעל יכולת כלכלית מוכחת ואיתנות פיננסית המאפשרת לו להשקיע בשיפוץ המתחם והתאמתו לפעילות, הקמה ו/או הצבת המתקן והפעלתו, אספקת ציוד, מתקנים וכוח אדם ועמידה בכל תנאי מכרז זה ובהתחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן ובדרישות הדין, בהיקף כספי של 2,000,000 (שני מיליון שקלים חדשים).

 1. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במסמכי המכרז.
 2. החברה מעמידה לרשות הזוכה את המתחם, ללא כל מתקן שהוא, במצבו AS IS. על הזוכה יהיה, בין היתר, לשפץ את המתחם ולהתאימו לפעילות, להקים ו/או להתקין ו/או להציב ו/או לספק, את כל הדרוש להקמתו והפעלתו של המתקן במתחם ומתן כל השירותים הדרושים על פי מכרז זה, הכל על חשבונו המלא.

  1. על המשתתף במכרז לבדוק היטב את המצב התכנוני במתחם, אפשרויות השימוש בו וניצולו, מגבלות לעניין השימוש, את אפשרויות הפעלת כל האמור במכרז זה מבחינת תוכניות בנין עיר, רישיונות עסק, היתרי בניה וכיו”ב.
  2. החברה מוסמכת ורשאית לתת רשות שימוש מוגבלת לזוכה במכרז להקמה והפעלה של המתקן לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. בתום תקופה של שלוש שנים, תוכל החברה להאריך את תקופת מתן רשות השימוש לזוכה במכרז, לתקופה נוספת של שנתיים (2 שנים), בתנאים המפורטים במכרז זה.

ביצוע התקשרות לרבות ביצוע ההתקשרות למשך תקופה ארוכה יותר כפוף לאישור מועצת העירייה ושר הפנים בהתאם לסעיף 188 לפקודת העיריות (נוסח חדש) ובהתאם לכל דין. היה ויתקבלו אישורים כנ”ל, תוארך תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה לחמש שנים החל מיום החתימה על החוזה עם אופציה בלעדית לחברה להאריך את תקופת ההתקשרות בחמש שנים נוספות. ככל שלא יינתנו האישורים הנ”ל להתקשרות, מכל סיבה שהיא, תבוטל ההתקשרות ו/או תועמד תקופת ההתקשרות למשך הזמן הנקוב בסעיף זה לעיל, מבלי שלזוכה תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה ו/או כל גורם אחר הקשור בהתקשרות ובאישורה.

 1. את תיק המכרז ניתן לרכוש החל מיום 4.7.17 ועד ליום 25.7.17, במשרדי החברה, הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב –יפו, בין השעות 8:30- 13:00, תמורת סך של -.1,500₪ (כולל מע”מ), שלא יוחזר בשום מקרה.
 2. סיור מוקדם ייערך בתאריך 6.7.17. המשתתפים יפגשו בשעה 9:00 במשרדי החברה בכתובת הנ”ל. השתתפות בסיור היא חובה.
 3. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ”א – 1981 ע”ס של 30,000 ₪.
 4. על המציע להגיש הצעתו בצרוף נספחיה במשרדי החברה, בתאריך 25.7.17 עד השעה 13:30.
 5. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החברה, החל מיום 4.7.17 בשעות הנ”ל.
 7. אין באמור במודעה זו כדי לחייב את החברה אלא כמפורט במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

עובד קונה
מנכ”ל