מכרז פומבי מס' 298/19 להקמה והפעלת מתחם קמפינג בפארק גני יהושע

תאריך פרסום
03.01.2019
תאריך אחרון להגשה
22.01.2019

קול קורא

 1. מוזמנות בזאת הצעות להתקשרות עם מפעיל (להלן: “המציע” ), הכל בהתאם למסמכי המכרז לרבות חוברת תנאי המכרז ונספחיה, ההסכם ונספחיו, התקנים, תקנים ישראליים ו/או מקצועיים ו/או אחרים ולהוראות הדין.
 2. במכרז זה מוזמנים להשתתף מציעים העומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

  • המציע הינו יחיד או גוף משפטי רשום (חברה או שותפות רשומה).
  • מציע בעל ניסיון מוכח של הפקה וארגון של לפחות שלושה אירועי חוץ מתמשכים ( של יומיים לפחות ) מעל 1000 איש בכל אירוע בחמש שנים האחרונות.
  • או מציע בעל חאן או אתר לינה גדול המלין בו זמנית מעל 300 איש ( בלילה ) בחמש שנים האחרונות ברציפות
  • המחזור הכספי של המציע הנו לפחות 2,000,000 בשנה, בכל שנה מתוך השנים הקלנדריות 2016, 2017, 2018 והנו חיובי.
  • על המציעים לעמוד בכל תנאי המכרז הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במסמכי המכרז.

 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום במשרדי חב’ גני יהושע בע”מ (לעיל ולהלן: “החברה“), הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב –יפו, וכן ניתן לרכוש שם את המסמכים, תמורת סך של 1,500 ₪ לא כולל מע”מ כחוק שלא יוחזר בשום מקרה, והכל החל מיום 07.01.2019 בין השעות 9:00 עד 14:00 ובכפוף לבירור ותיאום מראש בטלפון 03-6422828.
 4. מפגש וסיור מציעים ייערך בתאריך 13.01,2019 המשתתפים יפגשו בשעה 10:00 במשרדי החברה בכתובת הנ”ל. השתתפות במפגש מציעים היא חובה.
 5. תקופת ההפעלה הנה מיום 1.5.2019 ועד ליום 15.6.2019.
 6. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלבד ע”ס 25,000 ₪ כולל מע”מ.
 7. על המציע להגיש הצעתו בצירוף נספחיה במשרדי החברה, עד ליום 22.01.2019 בשעה 14:00.
 8. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. פרטים נוספים בטלפון: 03-6422828, ימים א’ – ה’, בין השעות 8:30 – 15:00.
 10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בחוברת המכרז גוברות האחרונות.

בכבוד רב,

עובד קונה

מנכ”ל