מכרז פומבי מס' 61/2019 למילוי משרת סמנכ"ל הנדסה לביצוע פרויקטים

תאריך פרסום
11.01.2019
תאריך אחרון להגשה
30.01.2019

תפקיד

 1. תואר המשרה: סמנכ”ל הנדסה לביצוע פרויקטים.

 1. תיאור התפקיד:

 • אחריות כוללת על כלל הפרויקטים המבוצעים בחברה וניהולם בכל ההיבטים השונים.
 • אחריות וניהול כל שלבי הפרויקטים החל מייזום הפרויקט, בדיקת היתכנות והערכת הסיכונים דרך תכנון הפרויקט וביצועו ועד להשלמת העבודות, מסירתן ותום תקופת הבדק והאחריות.
 • אחריות על אופן הניהול וניהול מיטבי של הפרויקטים על ידי מנהלי הפרויקטים ו/או מפקחי הפרויקטים השונים שמינתה החברה לרבות לעניין עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים.
 • ביצוע בקרה ומעקב שוטפים על סטטוס הפרויקטים, התקדמותם, יישומם והתאמתם לדרישות החברה ודרישות הדין וכן בקרה ומעקב אחר מנהלי פרויקטים ו/או מפקחים שמינתה החברה ואופן ניהולם.
 • אחריות על מכלול תחומי הבטיחות והגהות בכל הפרויקטים המבוצעים בחברה.
 • אחריות על אפיון, בניה ותחזוקה שוטפת של תווי תקן של ביצוע פרויקטים בחברה.
 • אחריות על עמידת מנהלי ועובדי החברה בתווי התקן לביצוע פרויקטים.
 • אחריות על חלוקת פרויקטים למנהלי פרויקטים ו/או מפקחי פרויקטים וקביעת סדרי עדיפות לביצוע.
 • אחריות כוללת על מכרזים ותהליכי התקשרות עם ספקים, מנהלי פרויקטים חיצונים, מפקחים, קבלנים ויועצים לרבות קבלת הצעות מחיר, אישור הסכמים לפני חתימה, מעקב אחר תוקף ערבויות וביטוחים וליווי הליך ההתקשרות עד לפקיעתו.
 • ביצוע מקסימום פרויקטים בעלי היקף משתנה במגבלות העומס כדי להביא לגידול בהכנסות החברה, עבודה שוטפת מול אגף תקציבים בעירייה לצורך קבלת תקציבים, אחריות לוודא קיומם של תקציבים המאפשרים ביצוע פרויקטים והשלמתם, בדיקת חשבונות ומעקב אחר ניצול התקציב.
 • אחריות על הצגת סטטוס פרויקטים עדכני מדויק ובאופן שוטף למנכ”ל החברה.
 • ייצוג הנדסי של החברה אל מול גורמי העירייה וכלל גורמי חוץ.
 • השתתפות בישיבות, וועדות ודיונים שונים פנים וחוץ ארגוניים בנושאי פרויקטים.
 • ביצוע מטלות נוספות על פי הנחיות מנכ”ל החברה.
 • מילוי כל משימה מתוקף הנהלים, התקנות, החוק ו/או דרישות החברה, גם אם לא פורטה לעיל.

 1. דרישות התפקיד וניסיון מקצועי:

 • תואר אקדמי במקצועות ההנדסה / הנדסה אזרחית, תעשיה וניהול שנרכש במוסד המוכר על ידי המל”ג ,או שקיבל הכרה על ידי המחלקה להכרת תארים אקדמיים בחו”ל ו/או מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
 • ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בניהול פרויקטים בהיקף גדול.
 • ניסיון ניהולי של 5 שנים לפחות בתפקידים ניהוליים.
 • ניסיון בעבודה מול רשויות עירוניות, ציבוריות ו/או ממשלתיות.
 • מיומנויות ניהול מוכחות- יכולת קבלת החלטות, ניהול צוות, ראיה מערכתית, יכולת ניתוח.
 • יחסי אנוש טובים ויכולת לתקשורת בינאישית גבוהה.
 • יכולת התבטאות טובה בכתב ובע”פ.
 • כושר ארגון, הנחיה, פיקוח והנעת צוות עובדים.
 • יוזמה, חריצות, חדשנות מוטיבציה וכושר ארגון ומסירות גבוהים.
 • התכנות לעבודה בשעות ובימים שאינם שגרתיים.

 1. היקף משרה: 100%.
 2. עותק מלא של מסמכי המכרז מצוי במשרדי החברה בשד’ רוקח, תל אביב – יפו וניתן לקבלו באמצעות הפקס. לקבלת מסמכי המכרז ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות לטל: 03-6273900 ו/או באמצעות פקס: 03-6422896. המעוניין להגיש מועמדות ימלא, בשני עותקים, את טופס הבקשה למשרה פנויה הכלול במסמכי המכרז. את הבקשות בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות כי המועמד עומד בנדרש במסמכי המכרז והמלצות יש להגיש ידנית במעטפה סגורה בציון מס’ מכרז למשרדי החברה בכתובת הנ”ל וזאת עד ליום 30.1.19.
 3. המשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.
 4. אין החברה מתחייבת לקבל כל הצעה, שלפי שיקול דעתה אינה עונה על הדרישות נשוא מכרז זה.
 5. לחברה שמורה הזכות לשבץ מועמדים שייבחרו על פי שיקול דעתה, בהתחשב בצרכי החברה ובכישורי המועמדים.

עובד קונה
מנכ”ל