מכרז פומבי מס' 302/20

תאריך פרסום
06.12.2020
תאריך אחרון להגשה
07.01.2021

מכרזים חדשים

לקבלת רשות להקמה והפעלה של מחנה לפעילות שדה בגני יהושע

  1. חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה”) מזמינה בזאת הצעות לקבלת רשות להקמה ולהפעלה של מחנה לפעילות שדה לילדים ונוער (להלן: “המחנה”, “הפעילות”), במתחם בשטח של כ- 20 דונם (להלן: “המתחם”), בגני יהושע בתל אביב – יפו (להלן: “הפארק”).

2.  במכרז זה מוזמנים להשתתף מציעים העומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

א.  מציע בעל ידע וניסיון רצוף ומוכח בתכנון, הקמה, ניהול והפעלת מחנאות לפעילויות שדה לילדים ונוער בישראל ומתן השירותים מהסוג המבוקש במכרז ובהיקף הנדרש בו, ב- 5 (חמש) השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז.

ב. המציע הוא בעל יכולת כלכלית מוכחת ואיתנות פיננסית המאפשרת לו להשקיע בשיפוץ המתחם והתאמתו לפעילות, הקמת המחנה והפעלתו, אספקת ציוד, מתקנים וכח אדם ועמידה בכל תנאי מכרז זה ובהתחייבויותיו על פיו במלואן ובדרישות הדין, בהיקף כספי של 3,000,000 ₪.

3. על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במסמכי המכרז.

4. החברה מעמידה לרשות הזוכה את המתחם, המשמש כיום לפעילות שדאות ומחנאות לילדים ונוער, במצבו AS IS, כשהוא כולל את המתקנים אשר שימשו את המפעיל הקודם בתקופת ההפעלה. הזוכה במכרז יידרש, בין היתר, להקים מתקנים חדשים במתחם ו/או להחליף את המתקנים הקיימים ו/או לשפצם ו/או לשפץ את המתחם ולהתאימו לפעילות, הכל בהתאם לדרישות החברה והדין ולספק, על חשבונו המלא, את כל הדרוש להקמת המחנה והפעלתו ומתן כל השירותים הדרושים על פי מכרז זה.

5. על המשתתף במכרז לבדוק היטב את המצב התכנוני במתחם, אפשרויות השימוש בו וניצולו, מגבלות לעניין השימוש, את אפשרויות הפעלת כל האמור במכרז זה מבחינת תוכניות בנין עיר, רישיונות עסק, היתרי בניה וכיו”ב.

6. הזוכה במכרז יתחייב לשפץ, על חשבונו המלא, את המתחם בעלות מינימלית שלא תפחת מסך של 2,500,000 ₪ (שני מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים) (הסכום צמוד למדד של חודש אוקטובר 2020).

7. החברה מוסמכת ורשאית לתת רשות שימוש מוגבלת לזוכה במכרז להקמה והפעלה של המחנה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. בתום תקופה של שלוש שנים, תוכל החברה להאריך את תקופת מתן רשות השימוש לזוכה במכרז, לתקופה נוספת של שנתיים (2 שנים), בתנאים המפורטים במכרז זה.

ביצוע התקשרות לרבות ביצוע ההתקשרות למשך תקופה ארוכה יותר כפוף לאישור מועצת העירייה ושר הפנים בהתאם לסעיף 188 לפקודת העיריות (נוסח חדש) ובהתאם לכל דין. היה ויתקבלו אישורים כנ”ל, תוארך תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה לחמש שנים החל מיום החתימה על החוזה עם אופציה בלעדית לחברה להאריך את תקופת ההתקשרות בחמש שנים נוספות. ככל שלא יינתנו האישורים הנ”ל להתקשרות, מכל סיבה שהיא, תבוטל ההתקשרות ו/או תועמד תקופת ההתקשרות למשך הזמן הנקוב בסעיף זה לעיל, מבלי שלזוכה תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או העירייה ו/או כל גורם אחר הקשור בהתקשרות ובאישורה.

8. את תיק המכרז ניתן לרכוש החל מיום 6.12.2020 ועד ליום 7.1.2021 באתר בהקלקה על לינק זה או במשרדי החברה, הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב –יפו, בין השעות 8:30- 13:00, תמורת סך של -.750₪ (כולל מע”מ), שלא יוחזר בשום מקרה.

9. סיורי מציעים ייערכו בתאריך 9.12.2020 בשעה 9:30 ובשעה 10:30. המפגש הינו בכניסה למתחם הידוע בשם “יער בראשית” אשר ממוקם במזרח הפארק. השתתפות באחד מהסיורים הנ”ל היא חובה. בשל התפשטות נגיף הקורונה ועל מנת שלא ליצור התקהלות בניגוד לדין, יש להירשם מראש לאחד מסיורי המציעים בטל’: 03-6422828. לאורך כל הסיור יש לעטות מסכות ולשמור על הנחיות התו הסגול.

10. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ”א – 1981 ע”ס של 30,000 ₪.

11. על המציע להגיש הצעתו בצרוף נספחיה במשרדי החברה, בתאריך 7.1.2021עד השעה 14:00.

12. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

13. פרטים נוספים בטלפון: 03-6422828, ימים א’ – ה’, בין השעות 9:00 – 15:00.

14. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החברה, החל מיום 6.12.2020, בשעות הנ”ל או להוריד את הקבצים באתר בעמוד זה מטה.

15. אין באמור במודעה זו כדי לחייב את החברה אלא כמפורט במסמכי המכרז.

בכבוד רב,

עובד קונה
מנכ”ל

לתנאי  המכרז לחצו פה

לתשריט לחצו פה

לנספח ביטוחי לחצו כאן