קול קורא לקבלת רעיונות והצעות לשימוש חלופי במתחם הידוע בשם "מתחם הצפארי"

תאריך פרסום
18.07.2017
תאריך אחרון להגשה
10.08.2017

קול קורא

  • בהתאם לזכות החברה בסעיף 19 למסמכי הקול קורא, מודיעה בזאת החברה כי המועד להגשת הצעות נדחה מיום 10.8.17 ליום 10.9.17 עד השעה 13:00.

יתר הוראות ההליך יוותרו בעינן.

קול קורא לקבלת רעיונות והצעות לשימוש חלופי במתחם הידוע בשם “מתחם הצפארי” בפארק גני יהושע

  1. חברת גני יהושע בע”מ (להלן: “החברה“) מעוניינת בקבלת רעיונות והצעות לשימוש חלופי בשטח מתחם הידוע בשם “צפארי” המצוי בפארק גני יהושע בתל אביב – יפו (להלן: “המתחם“, “הפארק“), מגופים בעלי ידע, ניסיון ויכולת מימוש, המסוגלים ומעוניינים לתכנן, להקים ולהפעיל במתחם, מיזם כלכלי שיספק אטרקציה אטרקטיבית (אחת או יותר) לקהל הרחב והמגוון המבקר בפארק, על פי תנאי הנוסח המלא של ההזמנה שבכותרת.
  2. אין בהזמנה הגדרה לסוג המיזם הכלכלי המבוקש. כל הצעה תיבחן לגופה באופן ענייני, בהתאם לאינטרס הציבורי, בהתאם לייעוד הקבוע בתוכנית החלה על האזור ובהתאם לעקרונות המפורטים בהזמנה.
  3. ניתן לקבל את הנוסח המלא של הזמנת החברה שבכותרת, על תנאיה השונים ונספחיה, ללא תשלום, במשרדי החברה, בימים א’-ה’ בשעות 09.00-14.30, ו/או דרך אתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.park.co.il. פרטים נוספים בטלפון : 03-6422828 בימים א’-ה’ בשעות 09.00-14.30.

  1. על המציע להגיש הצעתו בצרוף נספחיה במשרדי החברה, בתאריך 10.8.17 עד השעה 13:00.
  2. סיור מקדים חובה להכרת המתחם ייערך ביום ב’, 24.7.17 ,בשעה 10:30. המפגש במשרדי החברה בשד’ רוקח, תל אביב – יפו.
  3. אין באמור במודעה זו כדי לחייב את החברה אלא כמפורט בנוסח המלא של ההזמנה המצוי במשרדי החברה.

בכבוד רב,

עובד קונה
מנכ”ל