מכרז פומבי מס' 303/19

תאריך פרסום
22.01.2020
תאריך אחרון להגשה
27.02.2020

תשתיות

לאחזקה ואספקת חומרים שוטפת לקיר ירוק ולכרי – הדשא במגרשי הכדורגל בספורטק פארק דרום

1. מוזמנות בזאת הצעות עבור אחזקה ואספקת חומרים שוטפת לקיר ירוק ולכרי-הדשא במגרשי הכדורגל בספורטק פארק דרום (להלן: “השירותים” ו/או “העבודות”), הכל בהתאם למסמכי המכרז לרבות חוברת תנאי המכרז ונספחיה, ההסכם ונספחיו, התקנים, תקנים ישראליים ו/או מקצועיים ו/או אחרים ולהוראות הדין.
2. במכרז זה מוזמנים להשתתף מציעים העומדים בכל התנאים המצטברים המפורטים במכרז לרבות המפורט לעיל:
2.1. על המציע להציג ניסיון בטיפול ואחזקה שנתית שוטפת של לפחות 3 כרי דשא טבעי בשנה אחת במשך ה 3 שנים האחרונות ברצף, קרי בין השנים 2017-2019.
2.2. המציע הינו הבעלים של כל הציוד הנדרש במסגרת מכרז זה.
2.3. על המציעים לעמוד בכל תנאי המכרז הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במסמכי המכרז לרבות נספח הטכני.
3. ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום במשרדי חב’ גני יהושע בע”מ (לעיל ולהלן: “החברה”), הנמצאים בתוך גני יהושע, בשד’ רוקח, תל אביב –יפו, וכן ניתן לרכוש שם את המסמכים, תמורת סך של 350 ₪ כולל מע”מ כחוק שלא יוחזר בשום מקרה, והכל החל מיום 22.1.2020 בין השעות 9:00 עד 14:00 ובכפוף לבירור ותיאום מראש בטלפון 03-6422828.
4. מפגש מציעים ייערך בתאריך 3.2.2020 המשתתפים יפגשו בשעה 11:00 במשרדי החברה בכתובת הנ”ל. השתתפות במפגש מציעים היא חובה.
5. תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים הנה למן החתימה על הסכם ההתקשרות ולתקופה של 12 חודשים. לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם או חלק ממנה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
6. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלבד ע”ס 8,500 ₪.
7. על המציע להגיש הצעתו בצירוף נספחיה במשרדי החברה, עד ליום 27.2.2020 בשעה 14:00.
8. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. פרטים נוספים בטלפון: 03-6422828, ימים א’ – ה’, בין השעות 8:30 – 15:00.
10. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בחוברת המכרז גוברות האחרונות.
בכבוד רב,
עובד קונה
מנכ”ל

ניתן להקליק על הקישורים לחומרי המכרז:

  1. חוברת א – לצורך עיון בלבד

2. חוזה התקשרות לעיון באתר בלבד

3. תוכנית צמחיה